16. Нишки

16. Нишки

16. Нишки

1 декември 2017

Административни неща

Преговор

Преговор

Миналият път малко ви излъгахме за closures

Как се прихващат променливите зависи от това как се използват

let nums = vec![0, 1, 2, 3];

// прихваща `nums` като `&Vec<i32>`
let f1 = || {
  for n in &nums {
    println!("{}", n);
  }
};

// прихваща `nums` като `Vec<i32>`
let f2 = || {
  for n in nums {
    println!("{}", n);
  }
};

Преговор

move премества стойността, независимо как се използва

let nums = vec![0, 1, 2, 3];

// прихваща `nums` като `Vec<i32>`
let f3 = move || {
  for n in &nums {
    println!("{}", n);
  }
};

Преговор

Няколко трика ако искаме да преместим някоя стойност, но да прихванем друга по референция

let nums = vec![0, 1, 2, 3];
let s = String::from("баба");

let f = || {
  let nums = nums;    // move `nums`

  println!("{:?}", nums);
  println!("{:?}", s);
};

// println!("{:?}", nums);  // комп. грешка
println!("{:?}", s);

Преговор

let nums = vec![0, 1, 2, 3];
let s = String::from("баба");

{
  let s = &s;       // move `s: &String`

  let f = move || {
    println!("{:?}", nums);
    println!("{:?}", s);
  };
}

// println!("{:?}", nums);  // комп. грешка
println!("{:?}", s);

Event emitter

Миналият път написахме прост event emitter

Да си припомним какъв интерфейс имаше

Event emitter

struct EventEmitter<E, P> where E: Eq + Hash, P: Clone {
  next_id: Id,
  map: HashMap<E, Vec<Listener<P>>>
}

impl<E, P> EventEmitter<E, P> where E: Eq + Hash, P: Clone {
  fn new() -> Self { ... }

  /// Регистрира слушател
  fn on<F>(&mut self, event: E, listener: F) -> Id where F: Fn(P) + 'static { ... }

  /// Премахва слушател
  fn off(&mut self, id: Id) -> bool { ... }

  /// Излъчва съобщение с данни
  fn emit<B>(&self, event: B, payload: P) -> bool where B: Borrow<E> { ... }
}

Event emitter

type Id = u64;

struct Listener<P> {
  id: Id,
  closure: Box<Fn(P) + 'static>
}

impl<P> Listener<P> {
  fn new<F>(id: Id, f: F) -> Self where F: Fn(P) + 'static { ... }
}

Event emitter

Тази имплементация имаше проблем - какво става ако искаме да подадем данните за съобщението през референция

fn main() {
  let mut emitter = EventEmitter::new();
  emitter.on("boot", |p: &str| println!("{}", p));

  let data = "woot".to_string();
  emitter.emit("boot", &data);
}

Event emitter

error[E0597]: `data` does not live long enough
 --> src/main.rs:177:1
  |
176 |   emitter.emit("boot", &data);
  |              ---- borrow occurs here
177 | }
  | ^ `data` dropped here while still borrowed
  |
  = note: values in a scope are dropped in the opposite order they are created 

Защо?

Event emitter

Още по-странно, ако преместим data над emitter, всичко работи

fn main() {
  let data = "woot".to_string();

  let mut emitter = EventEmitter::new();
  emitter.on("boot", |p: &str| println!("{}", p));

  emitter.emit("boot", &data);
}

Event emitter

emitter няма lifetime, но иска да живее повече от data...

... а дали е така?

Event emitter

emitter.emit("boot", &data);

fn emit<B>(&self, event: B, payload: P) -> bool where B: Borrow<E> { ... }

// => P = &'a str

Event emitter

fn main() {
  let mut emitter = EventEmitter::new();      // EventEmitter<E = ?, P = ?>
  emitter.on("boot", |p: &str| println!("{}", p)); // EventEmitter<&'static str, &'? str>

  let data = "woot".to_string();
  emitter.emit("boot", &data);           // EventEmitter<&'static str, &'a str>
}

P ограничава колко може да живее emitter

Event emitter

Решението: P -> &P

fn emit<B>(&self, event: B, payload: &P) -> bool where B: Borrow<E> { ... }

struct Listener<P> {
  id: Id,
  closure: Box<Fn(&P) + 'static>
}

Event emitter

error[E0277]: the trait bound `str: std::marker::Sized` is not satisfied
 --> src/main.rs:175:13
  |
175 |   emitter.on("boot", |p: &str| println!("{}", p));
  |       ^^ `str` does not have a constant size known at compile-time
  |
  = help: the trait `std::marker::Sized` is not implemented for `str` 

Event emitter

Използваме P само зад референция (&P) затова можем да добавим "ограничение" ?Sized

struct Listener<P> where P: ?Sized {
  id: Id,
  closure: Box<Fn(&P) + 'static>
}

struct EventEmitter<E, P> where E: Eq + Hash, P: ?Sized {
  next_id: Id,
  map: HashMap<E, Vec<Listener<P>>>
}

Event emitter

woot 

Работи!

Closures

Аргументи с lifetime

Closures

Аргументи с lifetime

Fearless concurrency

Нишки

use std::thread;

fn main() {
  thread::spawn(|| println!("hi from the spawned thread"));

  println!("hi from the main thread");
}

Примерен изход

hi from the main thread 

Нишки

Програмата приключва когато главната нишка завърши

use std::thread;

fn main() {
  let handle = thread::spawn(|| println!("hi from the spawned thread"));

  println!("hi from the main thread");
  handle.join();
}
hi from the main thread
hi from the spawned thread 

Нишки

use std::thread;

fn main() {
  let nums = (0..100).collect::<Vec<_>>();

  let handle = thread::spawn(|| {
    for i in &nums {
      println!("number {} from the spawned thread", i);
    }
  });

  handle.join();
}

Нишки

error[E0373]: closure may outlive the current function, but it borrows `nums`, which is owned
       by the current function
--> src/main.rs:6:36
 |
6 |     let handle = thread::spawn(|| {
 |                  ^^ may outlive borrowed value `nums`
7 |       for i in &nums {
 |            ---- `nums` is borrowed here
 |
help: to force the closure to take ownership of `nums` (and any other referenced variables),
   use the `move` keyword
 |
6 |     let handle = thread::spawn(move || {
 |                  ^^^^^^^ 

Нишки

pub fn spawn<F, T>(f: F) -> JoinHandle<T> where
  F: FnOnce() -> T + Send + 'static,
  T: Send + 'static,

Нишки

use std::thread::Builder;

let nums = (0..100).collect::<Vec<_>>();

let handle = Builder::new()
  .name("sirespawn".to_string())
  .spawn(move || {
    for i in &nums {
      println!("number {} from the spawned thread", i);
    }
    nums
  })
  .expect("could not create thread");

let nums = handle.join().expect("sirespawn panicked!");
println!("{:?}", nums);

Нишки

use std::thread;
use std::time::Duration;

let handle = thread::spawn(|| {
  println!("before park");
  thread::park();
  println!("after park");
});

thread::sleep(Duration::from_secs(1));
handle.thread().unpark();
let _ = handle.join();

Send + Sync

Send - позволява прехвърляне на собственост между нишки

Sync - позволява споделяне между няколко нишки през референция &T

Send + Sync

Send

Send + Sync

Sync

Send + Sync

имплементация

struct MyBox(*mut u8);

unsafe impl Send for MyBox {}
unsafe impl Sync for MyBox {}

Send + Sync

деимплементация

// Само на nightly
#![feature(optin_builtin_traits)]

struct SpecialToken(u8);

impl !Send for SpecialToken {}
impl !Sync for SpecialToken {}

Send + Sync

деимплементация

Хак ако не използваме nightly rust

use std::marker::PhantomData;

struct SpecialToken(u8, PhantomData<*const ()>);

Arc

Arc

use std::sync::Arc;
use std::thread;

fn main() {
  let shared = Arc::new(123);

  for _ in 0..3 {
    let shared = Arc::clone(&shared);

    thread::spawn(move || {
      let data = *shared;
      println!("{}", data)
    });
  }
}

Mutex

use std::sync::Mutex;

fn main() {
  let mutex = Mutex::new(10);

  {
    // lock the mutex
    // `lock` is a smart pointer which derefs to `&T` and `&mut T`
    let mut lock = mutex.lock().unwrap();

    *lock += 32;

    // mutex is unlocked when `lock` is dropped (`lock` is a RAII guard)
  }
}

Други

Event emitter

За упражнение ще разширим event emitter-а от миналата лекция така, че да може да се използва от много нишки

impl<E, P> EventEmitter<E, P> where E: Eq + Hash {
  fn new() -> Arc<Mutex<Self>> {
    Arc::new(Mutex::new(Self {
      next_id: Id::default(),
      map: HashMap::new()
    }))
  }
}

panic

panic

Atomics

Съществуват и атомарни стандартни типове

Atomics

use std::sync::atomic::{AtomicIsize, Ordering};

let some_isize = AtomicIsize::new(5);

some_isize.store(10, Ordering::Relaxed);
assert_eq!(some_isize.load(Ordering::Relaxed), 10);

Atomics

Какво прави Ordering?

pub enum Ordering {
 Relaxed,
 SeqCst,
 // some variants omitted
}

`SeqCst` (sequentially consistent) не позволява нито инструкции за четене нито за писане да бъдат размествани нито преди, нито след реда с нашата инструкция.

Atomics

Има и разни полезни методи като compare_and_swap, но оставяме на вас да си четете документацията, ако ще ги ползвате.

Еvent emitter

От миналата лекция видяхме как може да си направим прост EventEmitter

Async event emitter

В същия дух ще направим един който да вика слушателите асинхронно

let mut emitter = AsyncEventEmitter::<&str, u32>::new();

emitter.on("boot", |p| println!("{}", p));
emitter.on("woot", |p| println!("{}", p));

emitter.emit("boot", 1).unwrap();
emitter.emit("woot", 2).unwrap();
emitter.emit("boot", 3).unwrap();

Async event emitter

Нека да пробваме най-базовото нещо:

use std::thread;

fn emit<B>(&self, event: B, payload: P) -> bool where B: Borrow<E> {
  let event = event.borrow();

  match self.map.get(event) {
    Some(listeners) => {
      thread::spawn(|| {
        listeners.iter().for_each(|f| (f.closure)(payload.clone()));
      });
      true
    },
    None => false
  }
}

Async event emitter

error[E0277]: the trait bound `P: std::marker::Sync` is not satisfied
 --> src\main.rs:166:17
  |
166 |   thread::spawn(|| {
  |   ^^^^^^^^^^^^^ `P` cannot be shared between threads safely
  |

error[E0277]: the trait bound `std::ops::Fn(P) + 'static: std::marker::Sync` is not satisfied
 --> src\main.rs:166:17
  |
166 |   thread::spawn(|| {
  |   ^^^^^^^^^^^^^ `std::ops::Fn(P) + 'static` cannot be shared between threads safely
  | 

Async event emitter

А какво, ако послушаме компилатора?

Async event emitter

error[E0495]: cannot infer an appropriate lifetime for autoref due to conflicting requirements
 --> src\main.rs:164:24
  |
164 |     match self.map.get(event) {
  |            ^^^
  |
note: first, the lifetime cannot outlive the anonymous lifetime #1 defined on the method body at 159:5...
 --> src\main.rs:159:5
  |
159 | /   fn emit<B>(&self, event: B, payload: P) -> bool where B: Borrow {
160 | |     use std::thread;
161 | |
162 | |     let event = event.borrow();
...  |
172 | |     }
173 | |   }
  | |_____^
note: ...so that reference does not outlive borrowed content
 --> src\main.rs:164:15
  |
164 |     match self.map.get(event) {
  |        ^^^^^^^^
  = note: but, the lifetime must be valid for the static lifetime...
note: ...so that the type `[closure@src\main.rs:166:31: 168:18 listeners:&&std::vec::Vec>, payload:&P]` will meet its required lifetime bounds
 --> src\main.rs:166:17
  |
166 |         thread::spawn(|| {
  |         ^^^^^^^^^^^^^ 

Async event emitter

Май ще си покопаме..

Async event emitter

Може би да пробваме с Arc и Mutex

use std::sync::{Arc, Mutex};

struct EventEmitter<E, P> where E: Eq + Hash, P: Clone {
  next_id: Id,
  map: HashMap<E, Arc<Mutex<Vec<Listener<P>>>>>
}

Async event emitter

Тогава трябва да минем и заместим listeners променливите с това

let listeners = arc.lock().expect("Something went wrong")

Async event emitter

За on и off е тривиално, ами emit?

fn emit<B>(&self, event: B, payload: P) -> bool where B: Borrow<E> {
  let event = event.borrow();

  match self.map.get(event) {
    Some(arc) => {
      thread::spawn(|| {
        let listeners = arc.lock().expect("Something went wrong");
        listeners.iter().for_each(|f| (f.closure)(payload.clone()));
      });
      true
    },
    None => false
  }
}

Async event emitter

Май имаме напредък?

error[E0277]: the trait bound `P: std::marker::Send` is not satisfied in
`[closure@src\main.rs:178:31: 181:18 arc:&std::sync::Arc>>>, payload:P]`
 --> src\main.rs:178:17
  |
178 |   thread::spawn(|| {
  |   ^^^^^^^^^^^^^ `P` cannot be sent between threads safely
  |
  required by `std::thread::spawn`

error[E0277]: the trait bound `std::ops::Fn(P) + 'static: std::marker::Send` is not satisfied
 --> src\main.rs:178:17
  |
178 |   thread::spawn(|| {
  |   ^^^^^^^^^^^^^ `std::ops::Fn(P) + 'static` cannot be sent between threads safely
  |
  required by `Arc` 

Async event emitter

Нека пробваме пак, но този път компилатора иска Send

Async event emitter

Офф пак това..

error[E0277]: the trait bound `P: std::marker::Sync` is not satisfied
 --> src\main.rs:178:17
  |
178 |   thread::spawn(|| {
  |   ^^^^^^^^^^^^^ `P` cannot be shared between threads safely
  | 

Async event emitter

closure-а се опитва да прихване променливите по референция

thread::spawn(|| {
  /* ... */
});

Async event emitter

На нас не ни трябва това, move е достатъчно добре

fn emit<B>(&self, event: B, payload: P) -> bool where B: Borrow<E> {
  let event = event.borrow();

  match self.map.get(event) {
    Some(arc) => {
      thread::spawn(move || {
        let listeners = arc.lock().expect("Something went wrong");
        listeners.iter().for_each(|f| (f.closure)(payload.clone()));
      });
      true
    },
    None => false
  }
}

Async event emitter

error[E0495]: cannot infer an appropriate lifetime for autoref due to conflicting requirements
 --> src\main.rs:176:24
  |
176 |     match self.map.get(event) {
  |            ^^^
  |
note: first, the lifetime cannot outlive the anonymous lifetime #1 defined on the method body at 165:5...
 --> src\main.rs:165:5
  |
165 | /   fn emit<B>(&self, event: B, payload: P) -> bool where B: Borrow {
166 | |     let event = event.borrow();
...  |
185 | |     }
186 | |   }
  | |_____^
note: ...so that reference does not outlive borrowed content
 --> src\main.rs:176:15
  |
176 |     match self.map.get(event) {
  |        ^^^^^^^^
  = note: but, the lifetime must be valid for the static lifetime...
note: ...so that the type `[closure@src\main.rs:178:31: 181:18 arc:&std::sync::Arc>>>, payload:P]` will meet its required lifetime bounds
 --> src\main.rs:178:17
  |
178 |         thread::spawn(move || {
  | 

Async event emitter

Изглежда изродско, но просто иска да ни каже, че референцията дето ни дава map.get не може да я премести тъй като вероятно ще надживее main нишката.

Async event emitter

Решението е просто да клонираме Arc

match self.map.get(event) {
  Some(arc) => {
    let arc = arc.clone();
    thread::spawn(move || {
      let listeners = arc.lock().expect("Something went wrong");
      listeners.iter().for_each(|f| (f.closure)(payload.clone()));
    });
    true
  },
  None => false
}

Async event emitter

👏

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0 secs
Running `target\debug\async_event_emitter.exe` 

Async event emitter

Супер, нека видим как ще го ползваме това

fn main() {
  let mut emitter = AsyncEventEmitter::new();

  emitter.on("boot", |p: String| println!("{}", p));
  let id = emitter.on("boot", |_| println!("hi"));

  emitter.off(id);

  emitter.emit("boot", "woot".to_string());
}
woot 

Async event emitter

Изглежда добре :)

Async event emitter

Или пък не..

fn main() {
  let mut emitter = AsyncEventEmitter::<&str, u32>::new();

  emitter.on("boot", |p| println!("{}", p));
  emitter.on("woot", |p| println!("{}", p));

  emitter.emit("boot", 1).unwrap();
  emitter.emit("woot", 2).unwrap();
  emitter.emit("boot", 3).unwrap();
}
1 

Async event emitter

Пак?

1
2 

Async event emitter

Изглежда главната ни нишка приключва рано

Async event emitter

Може да преправим emit метода да ни връща JoinHandle

fn emit<B>(&self, event: B, payload: P) -> Option<JoinHandle<()>> where B: Borrow<E> {
  let event = event.borrow();

  self.map.get(event).map(|arc| {
    let arc = arc.clone();
    thread::spawn(move || {
      let listeners = arc.lock().expect("Something went wrong");
      listeners.iter().for_each(|f| (f.closure)(payload.clone()));
    })
  })
}

Async event emitter

Така може да постигнем нещо подобно на

fn main() {
  let mut emitter = AsyncEventEmitter::<&str, u32>::new();
  emitter.on("boot", |p| println!("{}", p));
  emitter.on("woot", |p| println!("{}", p));

  let mut handles = Vec::new();

  for _ in 0..2 {
    handles.push(emitter.emit("boot", 1).unwrap());
    handles.push(emitter.emit("woot", 2).unwrap());
    handles.push(emitter.emit("boot", 3).unwrap());
  }

  for handle in handles {
    handle.join().unwrap();
  }
}

Async event emitter

1
3
2
1
3
2 

Въпроси