11. Умни указатели

11. Умни указатели

11. Умни указатели

15 ноември 2017

Административни неща

Второ домашно! Отложено до понеделник!

Преговор

Smart pointers

Box

fn main() {
  let b = Box::new(5);
  println!("b = {}", b);
}

5

Box

fn main() {
  let x = Box::new(3);
  let y = Box::new(5);

  println!("{}", x + y);
}
error[E0369]: binary operation `+` cannot be applied to type `std::boxed::Box<{integer}>`
--> src/main.rs:5:23
 |
5 |   println!("{:#?}", x + y);
 |            ^^^^^
 |
 = note: an implementation of `std::ops::Add` might be missing for `std::boxed::Box<{integer}>`

Box

fn main() {
  let x = Box::new(3);
  let y = Box::new(5);

  println!("{}", *x + *y);
}
8

Box

use std::mem::size_of_val;

fn main() {
  let v = vec!["baba", "dyado"];
  println!("v    = {:?}", v);
  println!("size(v) = {:?}", size_of_val(&v));

  println!("-----------------------------");

  let bv = Box::new(vec!["baba", "dyado"]);
  println!("bv    = {:?}", bv);
  println!("size(bv) = {:?}", size_of_val(&bv));
  println!("size(*bv) = {:?}", size_of_val(&*bv));
}

Box

v    = ["baba", "dyado"]
size(v) = 24
-----------------------------
bv    = ["baba", "dyado"]
size(bv) = 8
size(*bv) = 24

Box

А за какво ни е всъщност?

Box

Linked list

#[derive(Debug)]
enum List {
  Nil,
  Cons(i32, List),
}

use List::{Cons, Nil};

fn main() {
  let list = Cons(1, Cons(2, Cons(3, Nil)));

  println!("{:#?}", list);
}

Box

Linked list

error[E0072]: recursive type `List` has infinite size
--> src/main.rs:2:1
 |
2 | enum List {
 | ^^^^^^^^^ recursive type has infinite size
3 |   Nil,
4 |   Cons(i32, List),
 |        ----- recursive without indirection
 |
 = help: insert indirection (e.g., a `Box`, `Rc`, or `&`) at some point to make `List` representable

Box

Linked list

#[derive(Debug)]
enum List {
  Nil,
  Cons(i32, Box<List>),
}

use List::{Cons, Nil};

fn main() {
  let list = Cons(1, Box::new(Cons(2, Box::new(Cons(3, Box::new(Nil))))));
  println!("{:?}", list);
}

Cons(1, Cons(2, Cons(3, Nil)))

Box

Trait objects

fn vec_of_things<'a>() -> Vec<&'a Display> {
  let x = 123;
  vec![&x, &3.14, &"foobar"]               // грешка при компилация
}

fn vec_of_things() -> Vec<Box<Display>> {
  let x = 123;
  vec![Box::new(x), Box::new(3.14), Box::new("foobar")]  // ok
}

Box

Trait objects

Box<Error> - ако ни мързи да правим error handling

fn get_x() -> Result<i32, io::Error> { ... }
fn get_y() -> Result<i32, fmt::Error> { ... }

fn foo() -> Result<i32, Box<error::Error>> {
  let x = get_x()?;
  let y = get_y()?;
  Ok(x + y)
}

Nightly Rust

Box

Nightly features

Има специален keyword : `box` за създаване на Box smart pointer-и

let x = Box::new(5);
let list = Cons(1, Box::new(Cons(2, Box::new(Cons(3, Box::new(Nil))))));

// Може да се напише така:
let x = box 5;
let list = Cons(1, box Cons(2, box Cons(3, box Nil)));

Box

Nightly features

За да може да използвате този 'feature', трябва да го оповестите така в началото на програмата си:

#![feature(box_syntax)]

enum Fruit {
 Apple,
 Orange,
 Tomato,
 Cherry
}

fn main() {
 let apple_in_a_box = box Fruit::Apple;
}

Box

Nightly features

Ключовата дума `box` е мнооого полезна при pattern matching! Пример:

#[derive(Clone, Debug, PartialEq)]
pub enum Term {
  True,
  False,
  If(Box<Term>, Box<Term>, Box<Term>),
  Value
}

Box

Nightly features

fn one_step_eval(t: Term) -> Result<Term, String> {
  match t {
    If(t1, t2, t3) => {
      match *t1 { // След малко ще си говорим за Deref, спокойно!
        True => Ok(*t2),
        False => Ok(*t3),
        _ => Ok(If(Box::new(one_step_eval(*t1)?), t2, t3)),
      }
    },
    any => Err(format!("Term can't be evaluated : {:?}", any))
  }
}

Box

Nightly features

Ключовата дума `box` е мнооого полезна при pattern matching! Пример:

fn one_step_eval(t: Term) -> Result<Term, String> {
  match t {
    If(box True, t2, _) => Ok(*t2),
    If(box False, _, t3) => Ok(*t3),
    If(t1, t2, t3) => Ok(If(box one_step_eval(*t1)?), t2, t3),
    any => Err(format!("Term can't be evaluated : {:?}", any))
  }
}

Box

Nightly features

За да може да използвате този 'feature', трябва да го оповестите така в началото на програмата си:

#![feature(box_patterns)]

Deref

let mut x = 5;
{
  let y = &mut x;

  *y += 1
}

Deref

pub trait Deref {
  type Target: ?Sized;
  fn deref(&self) -> &Self::Target;
}

Deref

?Sized ???

Deref

?Sized ???

Deref

?Sized ???

?Sized означава, че типа не е нужно да имплементира Sized.

fn foo<T>() {} // Използваем само с тип, който имплементира Sized

fn bar<T: ?Sized>() {} // Използваем с тип, който *може* да имплементира Sized, но не е *нужно*

Особено ограничение, понеже разширява броя типове, които могат да се приемат, вместо да го стеснява.

Deref

use std::ops::Deref;

struct Mp3 {
  audio: Vec<u8>,
  artist: Option<String>,
  title: Option<String>,
}

impl Deref for Mp3 {
  type Target = Vec<u8>;

  fn deref(&self) -> &Vec<u8> {
    &self.audio
  }
}

Deref

fn main() {
  let my_favorite_song = Mp3 {
    audio: vec![1, 2, 3],
    artist: Some(String::from("Poets of the Fall")),
    title: Some(String::from("Carnival of Rust")),
  };

  assert_eq!(vec![1, 2, 3], *my_favorite_song);
}

Deref

*my_favorite_song

*(my_favorite_song.deref())

fn deref(&self) -> &Vec<u8> {
  &self.audio
}

*(&my_favorite_song.audio)

Deref

deref coercion

fn compress_mp3(audio: &[u8]) -> Vec<u8> {
  // ...
}

compress_mp3(my_favorite_song.audio.as_slice()

Deref

deref coercion

&[u32; 5]&[u32]

&Vec<u32>&[u32]

&String&str

Deref

deref coercion

fn compress_mp3(audio: &[u8]) -> Vec<u8> {
  // ...
}

compress_mp3(my_favorite_song.audio.as_slice())
// &Vec<u8> -> &[u8]
compress_mp3(&my_favorite_song.audio)
// &Mp3 -> &Vec<u8>
compress_mp3(&my_favorite_song)

Deref

deref coercion

Deref

Reference counting

use std::rc::Rc;

fn main() {
  let first = Rc::new(String::from("foobar"));
  let second = Rc::clone(&first);

  println!("{}", first);
  println!("{}", second);
}
foobar
foobar 

Reference counting

let a = Rc::new(3);
let b = Rc::new(5);

println!("{}", *a + *b);

Reference counting

let mut a = Rc::new(3);

*a = 5;

println!("{:?}", a);

Reference counting

error[E0594]: cannot assign to immutable borrowed content
--> src/main.rs:6:5
 |
6 |   *a = 5;
 |   ^^^^^^ cannot borrow as mutable 

Reference counting

Cow

use std::rc::Rc;

fn main() {
  let mut a = Rc::new(3);

  *Rc::make_mut(&mut a) = 5;

  println!("a: {}", a);
}
a: 5 

Cow

use std::rc::Rc;

fn main() {
  let mut a = Rc::new(3);
  let b = Rc::clone(&a);

  *Rc::make_mut(&mut a) = 5;

  println!("a: {}", a);
  println!("b: {}", b);
}
a: 5
b: 3 

Cow

Cow

Copy on Write

impl<T> Rc<T> where T: Clone {
  fn make_mut(this: &mut Rc<T>) -> &mut T
}

Internal mutability

Internal mutability

use std::cell::Cell;

fn main() {
  // забележете, че няма `mut`
  let cell = Cell::new(10);

  println!("{}", cell.get());

  cell.set(42);
  println!("{}", cell.get());
}
10
42 

Internal mutability

Cell

Internal mutability

use std::cell::RefCell;

fn main() {
  let cell = RefCell::new(String::from("foo"));  // отново няма `mut`
  println!("{}", cell.borrow());

  {
    let mut r = cell.borrow_mut();
    r.push_str("bar");
  }

  println!("{}", cell.borrow());
}
foo
foobar 

Internal mutability

RefCell

Internal mutability

Често `Cell` и `RefCell` се използват в комбинация с `Rc`

use std::cell::RefCell;
use std::rc::Rc;

fn main() {
  let first = Rc::new(RefCell::new(String::from("foo")));
  let second = Rc::clone(&first);

  first.borrow_mut().push_str("bar");

  println!("{}", second.borrow());
}
foobar 

Weak reference

struct TreeNode {
  index: u32,
  parent: Option<Rc<RefCell<TreeNode>>>,
  children: Vec<Rc<RefCell<TreeNode>>>,
}

impl TreeNode {
  fn new(index: u32, parent: Option<Rc<RefCell<TreeNode>>>) -> Rc<RefCell<TreeNode>> {
    Rc::new(RefCell::new(TreeNode { index, parent, children: vec![] }))
  }
}

Weak reference

fn make_tree() -> Rc<RefCell<TreeNode>> {
  let root = TreeNode::new(0, None);
  let v1 = TreeNode::new(1, Some(Rc::clone(&root)));
  let v2 = TreeNode::new(2, Some(Rc::clone(&root)));

  {
    let mut r = root.borrow_mut();
    r.children.push(v1);
    r.children.push(v2);
  }

  root
}

let tree = make_tree();
mem::drop(tree);     // ?

Weak reference

Weak reference

Sidenote

Weak reference

Да се върнем на проблема с дървото

Weak reference

use std::mem;
use std::rc::{Rc, Weak};

fn main() {
  let rc = Rc::new(10);
  let weak = Rc::downgrade(&rc);

  println!("{:?}", weak.upgrade());

  mem::drop(rc);
  println!("{:?}", weak.upgrade());
}
Some(10)
None 

Container cheat sheet

Въпроси