08. Lifetimes

08. Lifetimes

08. Lifetimes

3 ноември 2017

Административни въпроси

Преговор

Lifetime анотации

Внимание: това ще е странно

Lifetimes

{
  let r;

  {
    let x = 5;
    r = &x;
  }

  println!("r: {}", r);
}

Lifetimes

error: `x` does not live long enough
  |
6 |     r = &x;
  |       - borrow occurs here
7 |   }
  |   ^ `x` dropped here while still borrowed
...
10 | }
  | - borrowed value needs to live until here

Lifetimes

{
  let r;        // -------+-- 'a
             //    |
  {           //    |
    let x = 5;    // -+-----+-- 'b
    r = &x;      // |   |
  }           // -+   |
             //    |
  println!("r: {}", r); //    |
             //    |
}             // -------+

Lifetimes

{
  let x = 5;      // -----+-- 'b
             //   |
  let r = &x;      // --+--+-- 'a
             //  | |
  println!("r: {}", r); //  | |
             // --+ |
}             // -----+

"Lifetime" vs "Scope"

fn foo() {
  let mut data = vec!['a', 'b', 'c']; // --+ 'scope
                    //  |
                    //  |
  capitalize(&mut data[..]);     //  |
// ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'lifetime //  |
  data.push('d');           //  |
  data.push('e');           //  |
  data.push('f');           //  |
} // <---------------------------------------+

fn capitalize(data: &mut [char]) {
  // do something
}

"Lifetime" vs "Scope"

fn foo() {
  let mut data = vec!['a', 'b', 'c']; // --+ 'scope
                    //  |
  let slice = &mut data[..];     // --| 'lifetime
  capitalize(slice);         //  |
                    //  |
  data.push('d'); // комп. грешка   //  |
  data.push('e'); // комп. грешка   //  |
  data.push('f'); // комп. грешка   //  |
} // <---------------------------------------+

fn capitalize(data: &mut [char]) {
  // do something
}

Функции, които връщат references

fn longest(x: &str, y: &str) -> String {
  if x.len() > y.len() {
    String::from(x)
  } else {
    String::from(y)
  }
}

fn main() {
  let string1 = String::from("abcd");
  let string2 = "xyz";

  let result = longest(&string1, string2);
  println!("По-дългия низ е {}", result);
}

Функции, които връщат references

fn longest(x: &str, y: &str) -> &str {
  if x.len() > y.len() {
    x
  } else {
    y
  }
}

fn main() {
  let string1 = String::from("abcd");
  let string2 = "xyz";

  let result = longest(&string1, string2);
  println!("По-дългия низ е {}", result);
}

Функции, които връщат references

error[E0106]: missing lifetime specifier
  |
1 | fn longest(x: &str, y: &str) -> &str {
  |                 ^ expected lifetime parameter
  |
  = help: this function's return type contains a borrowed value, but the
  signature does not say whether it is borrowed from `x` or `y`

Функции, които връщат references

fn longest<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str {
  if x.len() > y.len() {
    x
  } else {
    y
  }
}

fn main() {
  let string1 = String::from("abcd");
  let string2 = "xyz";

  let result = longest(&string1, string2);
  println!("По-дългия низ е {}", result);
}

Функции, които връщат references

fn main() {
  let string1 = String::from("long string is long");

  {
    let string2 = String::from("xyz");
    let result = longest(&string1, &string2);
    println!("The longest string is {}", result);
  }
}

Функции, които връщат references

fn main() {
  let string1 = String::from("long string is long");
  let result;
  {
    let string2 = String::from("xyz");
    result = longest(&string1, &string2);
  }
  println!("The longest string is {}", result);
}
error: `string2` does not live long enough
  |
6 |     result = longest(&string1, &string2);
  |                   ------- borrow occurs here
7 |   }
  |   ^ `string2` dropped here while still borrowed
8 |   println!("The longest string is {}", result);
9 | }
  | - borrowed value needs to live until here

Lifetime elision

Но ние вече сме виждали функции, които връщат референция

fn first_word(s: &str) -> &str {
  // код
}

Защо тогава работеше, а сега не?

Lifetime elision

Горната дефиниция е еквивалентна на:

fn first_word<'a> (s: &'a str) -> &'a str {
  // код
}

Lifetime elision

Кога трябва да пишем lifetimes?

Тяло на функция

Дефиниция на функция

Структура

Lifetime elision

Как работи

За всеки пропуснат lifetime в аргументите се добавя lifetime параметър

fn print(s: &str);                 // elided
fn print<'a>(s: &'a str);              // expanded

fn foo(x: (&u32, &u32), y: usize);         // elided
fn foo<'a, 'b>(x: (&'a u32, &'b u32), y: usize);  // expanded

Lifetime elision

Как работи

Ако за аргументите има само един lifetime параметър (експлицитен или пропуснат), този lifetime се налага на всички пропуснати lifetimes в резултата

fn substr(s: &str, until: usize) -> &str;             // elided
fn substr<'a>(s: &'a str, until: usize) -> &'a str;        // expanded

fn split_at(s: &str, pos: usize) -> (&str, &str);         // elided
fn split_at<'a>(s: &'a str, pos: usize) -> (&'a str, &'a str);  // expanded

Lifetime elision

Как работи

Ако първият аргумент е &self или &mut self, неговият lifetime се налага на всички пропуснати lifetimes в резултата

fn get_mut(&mut self) -> &mut T;                // elided
fn get_mut<'a>(&'a mut self) -> &'a mut T;           // expanded

fn args(&mut self, args: &[T]) -> &mut Self;          // elided
fn args<'a, 'b>(&'a mut self, args: &'b [T]) -> &'a mut Self;  // expanded

Lifetime elision

Как работи

Във всички останали случаи е грешка да пропуснем lifetime-а.

fn get_str() -> &str;           // комп. грешка
fn longest(x: &str, y: &str) -> &str;   // комп. грешка

Статичен живот

Статичен живот

Специалният lifetime 'static

let s: &'static str = "I have a static lifetime.";

Kонстанти

const

Константи

const

const EULER_NUMBER: f32 = 2.71828;
const HI: &str = "hi";         // &'static str
const HI: String = String::from("hi"); // ??

fn main() {
  const N: i32 = 7;

  println!("{}", EULER_NUMBER);
}

Константи

Асоциирани константи

struct Foo;

impl Foo {
  const N: i32 = 7;
}

fn main() {
  println!("{}", Foo::N);
}

Статични променливи

static

Статични променливи

static

static NAME: &str = "Steve";
static NAME: &'static str = "Steve";

Статични променливи

static mut

Можете да направите статичната променлива да е mutable, но има недостатъци

static mut N: i32 = 7;

Статични променливи

static mut

Тъй като може да имате различни нишки които четат или пишат от променливата по едно и също време, за да четете или пишете към нея, трябва да използвате unsafe блок.

fn f() {
  static mut N: i32 = 7;

  unsafe {
    N += 1;
    println!("{}", N);
  }
}

for i in 0..3 {
  f();     // ??
}

Референции в структури

struct TextInfo {
  text: String,
}

impl TextInfo {
  fn new(text: &str) -> TextInfo {
    TextInfo {
      text: String::from(text)
    }
  }
}

Можем ли да избегнем копирането на низа?

Референции в структури

Можем да пробваме със &'static str

struct TextInfo {
  text: &'static str,
}

impl TextInfo {
  fn new(text: &str) -> TextInfo {
    TextInfo { text }
  }
}

TextInfo::new("баба");     // ?

let s = String::from("дядо");
TextInfo::new(&s);       // ?

Референции в структури

Всъщност не искаме 'static, искаме произволен lifetime

struct TextInfo {
  text: &'a str,
}
error[E0261]: use of undeclared lifetime name `'a`
--> src/main.rs:3:16
 |
3 |     text: &'a str,
 |        ^^ undeclared lifetime 

Референции в структури

Трябва да си дефинираме lifetime-а като generic parameter

struct TextInfo<'a> {
  text: &'a str,
}

Референции в структури

Трябва да си дефинираме lifetime-а като generic parameter

struct TextInfo<'a> {
  text: &'a str,
}

Съответно трябва да го добавим и на impl блока

impl<'a> TextInfo<'a> {
  fn new(text: &str) -> TextInfo {
    TextInfo { text }
  }
}

Референции в структури

Сега вече всичко работи

fn main() {
  let t1 = TextInfo::new("баба"); // TextInfo<'static>

  let s = String::from("дядо");  // ---+- 'a
  let t2 = TextInfo::new(&s);   //  |- TextInfo<'a>
                  //  |
}                  // ---+

Референции в структури

Животът на структурата е ограничен до това колко живее обектът, от който сме взели референция

let info;

{
  let s = String::from("мой таен низ");  // ---+- 'a
  info = TextInfo::new(&s);        //  |- TextInfo<'a>
}                      // ---+

println!("{:?}", info);

Lifetime elision в impl блок

Как се попълват пропуснатите lifetimes за функцията new?

impl<'a> TextInfo<'a> {
  fn new(text: &str) -> TextInfo {
  }
}

Lifetime elision в impl блок

Expanded

impl<'a> TextInfo<'a> {
  fn new<'b>(text: &'b str) -> TextInfo<'b> {
  }
}

Повече референции

Какво става ако имаме повече от една референция?

struct TwoRefs<'a, 'b> {
  text1: &'a str,
  text2: &'b str,
}

let r;
{
  let second = String::from("second");
  r = TwoRefs { text1: "first", text2: &second };
  println!("{}", r.text2);  // ?
}
println!("{}", r.text1);    // ?

Повече референции

Структурата живее колкото най-малкия lifetime

Затова обикновено е безсмислено да има повече от един lifetime параметър за структура

struct TwoRefs<'a> {
  text1: &'a str,
  text2: &'a str,
}

let second = String::from("second");
let r = TwoRefs {
  text1: "first",     // автоматично конвертиране &'static str -> &'a str
  text2: &second,     // за да съвпадне с lifetime-а на second
};

Компилаторът автоматично конвертира от по-голям към по-малък lifetime

Референции и шаблони в структури

Не на последно място, ако ни се наложи да декларираме lifetimes и generics заедно, редът на декларация е lifetimes преди generics

struct TextInfo<'a, T> {
  text: &'a str,
  count: T
}

// Компилационна грешка
struct TextInfo<T, 'a> {
  text: &'a str,
  count: T
}

Въпроси