01. Здравей, Rust

01. Здравей, Rust

01. Здравей, Rust

6 октомври 2017

Hello, world!

Защото винаги оттам се почва:

fn main() {
  println!("Hello, world!");
}
$ rustc hello.rs
$ ./hello
Hello, world! 

Няма ли и по-лесен начин?

(има, разбира се)

$ cargo new hello --bin
$ cargo run
Hello, world! 

Cargo

Rustc

Cargo

(demo)

Инсталация

The Rust Book

https://doc.rust-lang.org/book/second-edition/

Rust playpen

https://play.rust-lang.org/

Основни типове

Числа

Length Rust C/C++
Signed Unsigned Signed Unsigned
8-bit i8 u8 char unsigned char
16-bit i16 u16 short unsigned short
32-bit i32 u32 int unsigned int
64-bit i64 u64 long long unsigned long long
arch isize usize long unsigned long / size_t

Типа u8 и типа char са напълно различни!

Основни типове

Числа (литерали)

Основни типове

Числа (в различни бройни системи)

Основни типове

Числа (с плаваща запетая)

LengthRustC/C++
32-bitf32float
64-bitf64double

Основни типове

bool

Основни типове

unit

RustC/C++
()void

Променливи

let pi: f64 = 3.14;
let pi   = 3.14;
let pi: f32 = 3.14;
let pi   = 3.14_f32;

Не може да се декларират множество променливи с едно let твърдение

let x = 5, y = 3;  // грешка

No emoji

fn main() {
  let 😀 = 123;
  println!("{:?}", 😀);
}
error: unknown start of token: \u{1f600}
--> src/main.rs:2:7
 |
2 |  let 😀 = 123;
 |    ^

error: Could not compile `playground`. 

No emoji

Променливи

shadowing

let x = 10;
let x = x + 10;
let x = x * 3;

// the rest of the code

Променливи

shadowing

let x1 = 10;
let x2 = x1 + 10;
let x3 = x2 * 3;

// the rest of the code

Променливи

shadowing

let x = 10;
{
  let x = x + 10;
  {
    let x = x * 3;

    // the rest of the code
  }
}

Променливи

mutability

let x = 5;
x += 1;   // грешка
let mut x = 5;
x += 1;

Коментари

Едноредов коментар

// So we’re doing something complicated here, long enough that we need
// multiple lines of comments to do it! Whew! Hopefully, this comment will
// explain what’s going on.

Rust поддържа и блокови коментари /* ... */, но се предпочита използването на //

/*
 So we’re doing something complicated here, long enough that we need
 multiple lines of comments to do it! Whew! Hopefully, this comment will
 explain what’s going on.
*/

Конвертиране между типове

(type casting)

Ключовата дума as.

let one = true as u8;
let two_hundred = -56i8 as u8;
let three = 3.14 as u32;

Конвертиране от по-голям тип към по-малък може да доведе до загуба на данни

let x = 0b11111111_00000001_u16;
let y = x as u8;

println!("{}", y); // ??

Операции с числа

аритметика

let sum = 5 + 10;       // събиране
let difference = 95.5 - 4.3; // изваждане
let product = 4 * 30;     // умножение
let quotient = 56.7 / 32.2;  // делене
let remainder = 43 % 5;    // остатък

Не може да прилагаме аритметичните операции върху числа от различни типове

let x = 4_u32 - 1_u8;     // грешка
let y = 1.2_f64 / 0.8_f32;  // грешка

Aритметични операции хвърлят грешка при препълванe (integer overflow / underflow)

let x = 255_u8;
let y = x + 1;        // 💥

Операции с числа

акумулативни операции

sum += 100;
difference -= 4.0;
product *= 1;
quotient /= 1.2;
remainder %= 2;

Няма оператори ++ и --

x += 1;
x -= 1;

Операции с числа

сравнения

2  >  1
x  <  95
3  >= 3
-10 <= 1
a  == a
5  != 1000

Всички оператори за сравнение връщат резултат от тип bool.

Операции с числа

побитови операции

0b0010  &  0b0001
x    |   0x5F
0b0011  ^  0b1001
0b0001  <<    3
0b1000  >>    2
!x

Операторът за побитово отрицание е !

Control flow

if-клаузи

if bool_expression {
  // твърдения или изрази
} else if another_bool_expression {
  // твърдения или изрази
} else {
  // твърдения или изрази
}

Control flow

if-клаузи

if 2 > 1 {
  // твърдения или изрази
} else if 5 != 2 {
  // твърдения или изрази
} else {
  // твърдения или изрази
}

Control flow

цикли

while bool_expression {
  // твърдения или изрази
}
loop {
  // твърдения или изрази
}

Control flow

Именувани цикли

'outer: loop {
  'inner: loop {
    break 'outer;
  }
  println!("John Cena");
}

'outer и 'inner се наричат етикети (labels)

Функции

fn main() {
  println!("Hello, world!");
  another_function();
}

fn another_function() {
  println!("Another function.");
}

Функции

fn name(param1: Type1, param2: Type2) -> ResultType {
  // тяло
}
fn add(a: u32, b: u32) -> u32 {
  // note no semicolon
  a + b
}

Statements & Expressions

Твърдение (statement)

let x = (let y = 10);  // грешка

Statements & Expressions

Израз (expression)

Statements & Expressions

if-else конструкцията е израз (expression)

let x = if true {
  5
} else {
  3
};

Rust няма тернарен оператор по тази причина

let x = if true { 5 } else { 3 };

Statements & Expressions

let x = loop {
  break 5;
};

loop е израз

Macros

println! macro

let x = 5;
let y = 10;
println!("x = {} and y = {}", x, y);

Въпроси